فارسي English
کابین پاشش رنگ مایع

کابینهای دارای آبشار دیواری (Side Draft)
ایران تابلو مهرکام پارس پاريزان صنعت
ایران خودرو تاکستان


کابینهای دارای آبشار کف دوطرفه (Down Draft)

ایپاکو مهرکام پارس
کابینهای دارای آبشار کف یکطرفه