فارسي English
خدمات
شرکت اینترلاک دارای تیم مجرب راه اندازی و راهبری و ارائه خدمات تعمیرات نگهداری با استفاده از نرم افزار مربوطه بوده و در پروژه های راهبری و تعمیرات نگهداری اجرا شده دارای سابقه موفق از به حداقل رساندن زمان توقف خط و اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه منظم بر اساس مستندات مربوطه میباشد.