فارسي English
خط رنگ قطعات پلاستیک

شرکت اینترلاک با اجرای ۶ خط رنگ سپر و قطعات پلاستیک در کشور (منجمله بزرگترین ۴ خط رنگ موجود) پیشتاز اجرای این خطوط در کشور میباشد.

خطوط رنک پلاستیک شامل قسمتهای زیر میباشد:

  • محفظه های کاری:شامل کابینهای تمیزکاری و آماده سازی (شعله گیری) و نیز کابینهای سه گانه رنگ پرایمر،بیس و کیلر ونیز کابینهای گاززدایی و کوره پخت
  • تجهیزات تامین هوای مناسب: شامل هواسازها و فنهای تخلیه
  • کانویر انتقال قطعات
  • تجهیزات برق و ابزار دقیق جهت کنترل دقیق دما و رطوبت کابینها
ایپاکو