فارسي English
خط رنگ

شرکت اینترلاک طراح و سازنده خطوط رنگ قطعات فلزی و پلیمری شامل مراحل تمیزکاری و آماده سازی،پاشش و پخت رنگ و کلیه اقلام مربوطه منجمله کانویر انتقال قطعات، تجهیزات تأمین و تخلیه هوای کابینها (هواسازها و اگزوزفنها) و تابلوهای برق و کنترل مربوطه میباشد و تاکنون بیش از ۵۰ پروژه در این ضمینه اجرا نموده است.

تمیزکاری و آماده سازی کابین پاشش رنگ مایع پاشش رنگ پودر و بازیافت
کوره تجهیزات جداسازی رنگ از آب خط رنگ قطعات پلاستیک