فارسي English
معرفی شرکت اینترلاک
شرکت اینترلاک

شرکت اینترلاک اولین مجری خطوط رنگ پودر در ایران ( در سال ۱۳۷۰) و نیز پیشرو اجرای خطوط رنگ پلاستیک در کشور (اجرای کلیه خطوط رنگ سپر خودرو ) میباشد.بخشي از امکانات نرم افزاري و سخت افزاري اين شرکت به شرح ذيل به اطلاع میرسد.

طراحي مهند سي

يکي از بخشهاي اصلي قوي و عمد ه اين شرکت د فتر مهند سي مجهز به کليه امکانات و ابزار لازم از قبيل فضا، امکانات محيطي مطلوب، کامپيوترهاي پيشرفته و از همه مهمتر مهند سين و کارشناسان باتجربه و متخصص که به طور کامل و به نحو مطلوب توانايي پشتيباني و هد ايت گروه‏‏هاي ذيربط د ر راستاي اجراي پروژه‏‏هاي مربوطه را د ارا مي‏‏باشد. اين د فتر به طور عمد ه د اراي متخصصين ماهر به منظور ارائه خد مات مهند سي د ر زمينه کارهاي مکانيکي، تأسيسات صنعتي، برق و ابزار د قيق و کنترل، کارهاي ساختماني و برنامه -ريزي کنترل پروژه مي‏‏باشد.

تهيه و تدارک
اين شرکت د اراي تيم‏‏هاي ورزيد ه به منظور تد ارک و پشتيباني تيم‏‏هاي اجرايي بود ه و توانايي تهيه و تأمين و تد ارک کليه اقلام اد وات و ابزارآلات مورد نياز پروژه اعم از د اخلي يا خارجي را با کيفيت مطلوب د ر حد اقل زمان لازم د ارا مي‏‏باشد.

ساخت و آماده ‏‏سازي تجهيزات
اين شرکت د اراي کارگاه ساخت مجهز به کليه ابزارآلات و تجهيزات مورد نياز و ضروري به منظور ساخت تجهيزات از قبيل بخشهاي ورقکاري، اسکلت فلزي، لوله‏‏کشي و مخازن و گروه ساخت تجهيزات خاص از قبيل فن‏‏ و پانل بود ه و با استفاد ه از نيروي انساني ماهر و متخصص از قبيل مهند سين اجرايي تکنیسينها و استادکاران با تجربه و کارگران فني ماهر توانايي ارائه خد مات مورد نياز را به شکل مطلوب د ارا مي‏‏باشد.

نصب و راه‏‏اندازي

گروه‏‏هاي نصب و راه ‏‏اند ازي اين شرکت متشکل از مهند سين اجرايي، تکنیسينهاي با تجربه و کارگران فني ماهر و مجهز به ابزار و امکانات سنگين، نيمه سنگين و سبک با تجربه اجرايي د هها پروژه مشابه توانايي اجراي عمليات نصب، راه‏‏اند ازي و بهره‏‏برد اري را د ر کوتاه‏‏ترين زمان ممکن با بهترين کيفيت د ارد.

خدمات و سرويسهاي پس از فروش
اين شرکت با تد ارک و تجهيز تيم‏‏هاي اجرايي و ضربتي قوي آماد گي ارائه کليه خد مات پس از فروش به منظور همکاري د ر توليد و رفع و رجوع نواقص و ايراد ات احتمالي را د ر کوتاه‏‏ترين زمان لازم د اشته و با اتکا به کارگاه ساخت قوي کليه قطعات يد کي و اقلام مورد نياز به صورت پيش ساخته و در دسترس مي‏‏باشد.