فارسي English
تجهیزات پوشش داخل و خارج لوله
تجهیزات قیر پاش و نوار پیچ لوله و تانک قیرجوش و تونل خنک کن مربوطه مورد استفاده در خطوط پوشش بیتوسیل (Bituseal Coating)
تجهیزات گاری سیمان پاش ، ایستگاه و پمپ سیمان مربوطه مورد استفاده در خطوط پوشش سیمان داخل لوله (Cement Lining)
کوره پخت رنگ لوله مورد استفاده در خطوط پوشش اپوکسی