فارسي English
تمیز کاری و آماده سازی

تونل شستشو جهت تمیزکاری و آماده سازی قطعه بصورت اسپری حلال با فشار و دمای مناسب بر روی قطعه از ۴ تا ۸ مرحله
تانکهای شستشو و آماده سازی قطعات به روش دیپ
کابینهای تمیزکاری دستی و آماده سازی به روش شعله گیری برای قطعات پلیمری